Πληροφορίες για εξελίξεις στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

Πληροφορίες για εξελίξεις στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

Σε μια προσπάθεια συσχετισμού των γλωσσών μεταξύ τους αλλά και των μορφωτικών τίτλων που παρέχονται στην κάθε μία απ΄ αυτές, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με αφορμή μια πρωτοβουλία της Ελβετίας, υιοθέτησε μία περιγραφική κλίμακα της χρήσης των γλωσσών, που είναι γνωστή ως ΚΕΠ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες). Η υιοθέτηση αυτής της κλίμακας αποτέλεσε κίνηση μεγάλης σημασίας για τους εξεταστές γλωσσομάθειας αλλά και για τους καθηγητές, αφού τους έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ομοιόμορφα και αντικειμενικά κριτήρια τόσο στη γλωσσική εκμάθηση όσο και στην εξέτασή της.

Σύμφωνα με το ΚΕΠ, υπάρχουν έξι επίπεδα κοινής αναφοράς (σε ελεύθερη μετάφραση):

  • A1-Επίπεδο Στοιχειώδους γνώσης
  • A2-Επίπεδο Βασικής Γνώσης
  • B1-Επίπεδο Μέτριας Γνώσης
  • B2-Επίπεδο Καλής Γνώσης
  • Γ1-Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης
  • Γ2-Επίπεδο Άριστης Γνώσης

Οι γλωσσομαθείς που ανήκουν σε καθένα από αυτά τα επίπεδα αναγνωρίζονται (και εξετάζονται) σύμφωνα με γενικούς περιγραφικούς δείκτες. Δηλ., οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν:

Επίπεδο Άριστης Γνώσης-Γ2

Να κατανοήσουν εύκολα όλα όσα ακούν ή διαβάζουν. Να συνοψίσουν πληροφορίες από διάφορες προφορικές και γραπτές πηγές, ανασκευάζοντας επιχειρήματα και αφηγήσεις σε συνεκτική παρουσίαση. Να εκφράζονται αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια, διαφοροποιώντας μεταξύ πιο εκλεπτυσμένων νοηματικών αποχρώσεων ακόμα και σε περίπλοκες καταστάσεις.

Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης-Γ1

Να κατανοήσουν απαιτητικά, μεγαλύτερης έκτασης κείμενα, και να εκτιμήσουν τα υπονοούμενα. Να εκφράζονται με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς πολλές εμφανείς ενδείξεις αναζήτησης εκφράσεων. Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Να παράγουν σαφές, ορθά δομημένο και λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών μοντέλων, και μηχανισμών σύνδεσης και συνεκτικότητας.

Επίπεδο Καλής Γνώσης-B2

Να κατανοήσουν τις βασικές ιδέες περίπλοκου κειμένου τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών συζητήσεων στον κλάδο εξειδίκευσής τους. Να συνδιαλέγονται σε τέτοιο βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού ώστε να είναι δυνατή η κανονική συναναστροφή με εκ γενετής χρήστες της γλώσσας-στόχου, χωρίς να παρουσιάζονται δυσκολίες κατανόησης για οποιαδήποτε πλευρά.

Επίπεδο Μέτριας Γνώσης-B1

Να κατανοήσουν τα κύρια σημεία γραπτού ή προφορικού λόγου, σχετικού με οικεία θέματα που συναντώνται τακτικά στο περιβάλλον της εργασίας, του σχολείου, του ελεύθερου χρόνου, κ.λ.π. Να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο αριθμό καταστάσεων στις οποίες είναι δυνατόν να βρεθούν ενώ ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Να παράγουν απλό, συνεκτικό κείμενο για οικεία θέματα ή ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος. Να περιγράφουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες, και να παρέχουν εν συντομία λόγους και επεξηγήσεις για τις απόψεις που εκφράζουν και για τα προσωπικά τους σχέδια.

Επίπεδο Βασικής Γνώσης-A2

Να κατανοούν προτάσεις και συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που αφορούν ζητήματα πολύ άμεσης σχετικότητας για τους ίδιους (π.χ. πολύ βασικού περιεχομένου πληροφορίες για: τους ίδιους, τις οικογένειές τους, αγορές, τη συνοικία τους, την αγορά εργασίας). Να μπορούν να επικοινωνήσουν για απλά θέματα της καθημερινότητας, που απαιτούν απλή, άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Να περιγράφουν με απλά λόγια καταστάσεις του παρελθόντός τους, του άμεσου περιβάλλοντός τους και να καλύπτουν άμεσες ανάγκες τους.

Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης-A1

Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οικείες, καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις με στόχο την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων αναγκών. Να μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν κάποιον άλλον, να διατυπώσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως πού ζουν, ανθρώπους που γνωρίζουν και πράγματα που έχουν. Να μπορούν να επικοινωνήσουν σε απλό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.